پوشش متحرک استخر تمدن پروژه رویا

محل انجام پروژه : کرج – منطقه شهرک افشاریه

ابعاد پروژه : 6*10

مقاطع اصلی : آلومینیوم مشکی مات

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف ورق های پلی کربنات دوجداره و دیواره ها ورق های پلی کربنات تخت شفاف

سگمنت : 5 پنل ( 1 ثابت – 4 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/09/01

پوشش متحرک استخر تمدن پروژه رویا