پوشش متحرک استخر تمدن پروژه بهار

محل انجام پروژه : کرج – منطقه سرخاب

ابعاد پروژه : 5*11

مقاطع اصلی : آلومینیوم سفید رنگ

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات تخت شفاف

سگمنت : 7 پنل ( 1 ثابت – 6 متحرک )

ارتفاع : کوتاه

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/08/11

پوشش متحرک استخر تمدن پروژه بهار