پوشش متحرک باریل پروژه ستاره

محل انجام پروژه : تهران – منطقه دماوند

ابعاد پروژه : 5*11

مقاطع اصلی : آلومینیوم سفید رنگ

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف ورق های پلی کربنات تخت شفاف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره شیری رنگ

سگمنت : 5 پنل ( 1 ثابت – 4 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/08/05

پوشش متحرک باریل پروژه ستاره