پوشش متحرک استخر پروژه نرگس

محل انجام پروژه : کرج – منطقه اغشت

ابعاد پروژه : 5*9

مقاطع اصلی : آلومینیوم مشکی مات

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف ورق های پلی کربنات دوجداره شیری رنگ و دیواره ها ورق های پلی کربنات تخت شفاف

سگمنت : 4 پنل ( 1 ثابت – 3 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : ساید ، دیواری

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/28

پوشش متحرک استخر پروژه نرگس