پوشش متحرک تمدن پروژه اقاقیا

محل انجام پروژه : مازندران – منطقه متل قو

ابعاد پروژه : 5*10

مقاطع اصلی : آلومینیوم سفید رنگ

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره شیری رنگ

سگمنت : 4 پنل ( 1 ثابت – 3 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/18

پوشش متحرک تمدن پروژه اقاقیا