پوشش متحرک استخر پروژه نیلوفر

محل انجام پروژه : مازندران – منطقه عباس آباد

ابعاد پروژه : 6.36*12.20

مقاطع اصلی : آلومینیوم رنگ سفید

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف ورق های پلی کربنات دوجداره شیری رنگ – دیواره ها ورق های پلی کربنات تخت شفاف

سگمنت : 6 پنل ( 2 ثابت – 4 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : سانترال ، دیواری

سیستم حرکتی : اتوماتیک

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/04

پوشش متحرک استخر پروژه نیلوفر