پوشش متحرک پروژه سیلوانا

محل انجام پروژه : مازندران – منطقه متل قو (سی سرا)

ابعاد پروژه : 5*8

مقاطع اصلی : آلومینیوم رنگ سفید

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف ورق های پلی کربنات دوجداره آبی رنگ – دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره شیری رنگ

سگمنت : 4 پنل ( 1 ثابت – 3 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/06/31

پوشش متحرک پروژه سیلوانا