پوشش متحرک تمدن پروژه سپید

محل انجام پروژه : مازندران – منطقه نوشهر

ابعاد پروژه : 5*12

مقاطع اصلی : آلومینیوم مشکی براق رنگ

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره شیری رنگ

سگمنت : 5 پنل ( 1 ثابت – 4 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : ساید ، دیواری

سیستم حرکتی : اتوماتیک

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/22

پوشش متحرک تمدن پروژه سپید