پوشش متحرک تمدن پروژه یاس

محل انجام پروژه : مازندران – منطقه متل قو

ابعاد پروژه : 4*8

مقاطع اصلی : آلومینیوم رنگ سفید

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره مات

سگمنت : 4 پنل ( 4 متحرک ) ی سمت بدون ریل

ارتفاع : کوتاه

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/07

پوشش متحرک تمدن پروژه یاس