پوشش متحرک چهارفصل پروژه پروانه

محل انجام پروژه : تهران – منطقه اوشان فشم

ابعاد پروژه : 4.52*8

مقاطع اصلی : آلومینیوم رنگ سفید

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره مات

سگمنت : 4 پنل ( 1 ثابت – 4 متحرک )

ارتفاع : سفارشی

مدل : ساید ، دیواری

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/08

پوشش متحرک چهارفصل پروژه پروانه