پوشش استخر متحرک پروژه مهر

محل انجام پروژه : کرج – منطقه کردان

ابعاد پروژه : 6.04*10

مقاطع اصلی : آلومینیوم رنگ سفید

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره شفاف

سگمنت : 4 پنل ( 4 متحرک )

ارتفاع : سفارشی

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/11

پوشش استخر متحرک پروژه مهر