سقف متحرک آلومینیومی پروژه نسترن

محل انجام پروژه : کرج – منطقه سهیلیه

ابعاد پروژه : 6*10

مقاطع اصلی : آلومینیوم سفید رنگ

پوشش سازه : ورق های پلی کربنات
سقف و دیواره ها ورق های پلی کربنات دوجداره مات

سگمنت : 5 پنل ( 1 ثابت – 4 متحرک )

ارتفاع : بلند

مدل : ساید

سیستم حرکتی : دستی

تاریخ انجام پروژه : 1400/07/21

سقف متحرک آلومینیومی پروژه نسترن